Předepsané normy a předpisy

Revize elektrických zařízení

 • revize elektrických zařízení provádíme dle požadavků ČSN 33 2000-6 a požadavků ČSN 33 1500
 • používáme moderní, kalibrované měřící přístroje
 • k revizi elektrického zařízení dodáváme protokol – revizní zprávu
 • provádíme i odstranění možných nalezených závad na elektrickém zařízení

Určení vnějších vlivů

Pro stanovení periody pravidelných revizí je nutné určit prostředí ve kterém je elektrické zařízení provozováno.
Výstupem je protokol o určení vnějších vlivů a o opatřeních, která určené vlivy podmiňují. Podmínky pro určení vnějších vlivů předepisuje norma ČSN 33 2000-5-51 ed. 3.

Revize elektrických pracovních strojů

 • revize elektrických pracovních strojů provádíme dle požadavků ČSN EN 60 204
 • používáme moderní kalibrované měřící přístroje
 • na každý pracovní stroj je vypracován protokol – revize pracovního stroje s evidencí
 • provádíme odstranění možných nalezených závad na pracovních strojích

Revize elektrických spotřebičů a nářadí

 • revize elektrických spotřebičů a nářadí provádíme dle požadavků ČSN 33 1610 ed2 a ČSN 33 1600

Revizní činnost zajišťuje revizní technik na základě získaného oprávnění Technické inspekce České republiky.
Prohlídkou, kontrolním měřením a přezkoušením celkového stavu ověřuje bezpečný a bezporuchový provoz elektrického zařízení.

Předpisy - normy z oboru elektro ČSN

 • ČSN 332000-1 ed.2 - Elektrické instalace nízkého napětí část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice
 • ČSN 33 2000-3: Stanovení základních charakteristik (el. zařízení)
 • ČSN 331500 - termíny revize
 • ČSN EN 331600 ed.2 - Revize a kontroly elektrického zařízení během používání
 • ČSN EN 61140 ed.2 - Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a zařízení
 • ČSN 34 1390: Ochrana před bleskem (hromosvody)
 • ČSN EN 62 305 - 1 Ochrana před bleskem - část 1: obecné principy
 • ČSN EN 62 305 - 2 Ochrana před bleskem - část 2: Řízení rizika
 • ČSN EN 62 305 - 3 Ochrana před bleskem - část 3: Hmotné škody na stavbách a nebezpečí života
 • ČSN EN 62 305 - 4 Ochrana před bleskem - část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách
 • ČSN EN 332000-4-41 ed.2- Elektrické instalace nízkého napětí část 4-41: Ochranné opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem.